huawei g610 official firmware (Rom) List

Name Model Version
Huawei G610 G610-U20
Huawei G610 G610-U15 B116CUSTC527D001
Huawei G610 G610-U15 B116CUSTC611D002
Huawei G610 G610-U15 B115
Huawei G610 G610-U20 B116CUSTC10D116
Huawei G610 G610-U20 B126CUSTC432D003
Huawei G610 G610-U20 B116CUSTC10D116
Huawei G610 G610-U20 B114
Huawei G610 G610-U20 B124CUSTC432D001
Huawei G610 G610-U20 B125CUSTC428D001
Huawei G610 G610-U20 B125
Huawei G610 G610-U20 B125
Huawei G610 G610-U20 B125
Huawei G610 G610-U20 B125
Huawei G610 G610-U20 B126
Huawei G610 G610-U20 B124
Huawei G610 G610-U20
Huawei G610 G610-U20