huawei g730 official firmware (Rom) List

Name Model Version
Huawei G730 G730-U10 B112CUSTC183D001
Huawei G730 G730-U10 B112
Huawei G730 G730-U10 B112
Huawei G730 G730-U10 B119CUSTC408D003
Huawei G730 G730-U10 B119CUSTC408D003
Huawei G730 G730-U10 B119CUSTC408D003
Huawei G730 G730-U10 B112CUSTC428D001
Huawei G730 G730-U251 B110CUSTC605D001
Huawei G730 G730-U251 B110CUSTC25D003SP02
Huawei G730 G730-U251 B111CUSTC604D001
Huawei G730 G730-U10 B112CUSTC10D002
Huawei G730 G730-U10 B114CUSTC432D001
Huawei G730 G730-U10 B114CUSTC432D001
Huawei G730 G730-U10 B112CUSTC10D002
Huawei G730 G730-U10 B112CUSTC10D002
Huawei G730 G730-U10 B115CUSTC185D004
Huawei G730 G730-U10 B116CUSTC428D001
Huawei G730 G730-U10 B116CUSTC428D001
Huawei G730 G730-U10 B116CUSTC428D001
Huawei G730 G730-U10 B112CUSTC470D002
Huawei G730 G730-U10
Huawei G730 G730-U10
Huawei G730 G730-U10
Huawei G730 G730-U10
Huawei G730 G730-U10
Huawei G730 G730-U10 B112
Huawei G730 G730-U10 B123
Huawei G730 G730-U10
Huawei G730 G730-U10
Huawei G730 G730-U10
Huawei G730 G730-U10