huawei nova youth dual official firmware (Rom) List

Name Model Version
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B230
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B220
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B211
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B211
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B335-log (8.0.0.335),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B335-log (8.0.0.335),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B352 (8.0.0.352),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B352 (8.0.0.352),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B338 (8.0.0.338),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B338 (8.0.0.338),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B335 (8.0.0.335),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B335 (8.0.0.335),Patch01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B335-log (8.0.0.335),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B335-log (8.0.0.335),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B335 (8.0.0.335),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B335 (8.0.0.335),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B335 (8.0.0.335),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B332SP01-log (8.0.0.332SP01),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B332 (8.0.0.332),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B332 (8.0.0.332),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B332 (8.0.0.332),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B332-log (8.0.0.332),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B332-log (8.0.0.332),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B331 (8.0.0.331),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B331 (8.0.0.331),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B331 (8.0.0.331),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B331-log (8.0.0.331),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B331-log (8.0.0.331),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B330 (8.0.0.330),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B330-log (8.0.0.330),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B330-log (8.0.0.330),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B330 (8.0.0.330),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B330 (8.0.0.330),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B320 (8.0.0.320),WAS-AL00C01
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B320 (8.0.0.320),WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B320-log (8.0.0.320),WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B320-log (8.0.0.320),WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B320-log (8.0.0.320),WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B312-log (8.0.0.312),WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B312-log (8.0.0.312),WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B312-log (8.0.0.312),WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240SP02,WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240SP02,WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B311-log (8.0.0.311),WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B311-log (8.0.0.311),WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B240,WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B231-log,WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B231,WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B231,WAS-TL10C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B231,WAS-AL00C00
Huawei Nova Youth Dual WAS-AL00 B230,WAS-AL00C00